Auslandsgemeinden

China / Taiwan - Taipei

Mother of God Church in Taipei

Betreuung durch den Pfarrer aus Hong Kong

Gottesdienst
4 x jährlich in der Mother of God Church, Tien Mou im Norden Taipeis

Pfarrer / Pfarrerin
z.Zt. vakant

Veröffentlichungen
Termine und Hinweise auf www.kirchehongkong.de/html/taipei.html

Adresse Pfarramt
16 B, G/F, Shouson Hill Rd.
Hong Kong
Tel.: 0 08 52 - 25 53 03 21
Fax: 0 08 52 - 28 73 23 59
e-mail: pfarrer@egdshk.org 
Internet: www.kirchehongkong.de